Polysyndeton, (gr., poly- + syndeton forbundet), sammenbunden tale; polysyndese.