Politirapport er politiets referater af de forklaringer, der afgives under afhøringer hos politiet, og notater om oplysninger, der er indhentet til brug for efterforskningen, herunder fx beskrivelse af et gerningssted. Den, som afhøres af politiet, skal have mulighed for at gøre sig bekendt med gengivelsen af forklaringen; den afhørte har ikke pligt til at underskrive rapporten. Politirapporter er politiets arbejdsmateriale. Vidner, der er afhørt til politirapport, skal afgive forklaring under retssagen, hvis deres forklaring skal anvendes som bevis, og politirapporter må efter Retsplejeloven ikke oplæses i retten, medmindre retten undtagelsesvis tillader det. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i flere afgørelser givet udtryk for, at det er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at dømme en tiltalt alene på grundlag af indholdet af politirapporter. Dette skyldes, at den tiltaltes forsvarer ikke har haft lejlighed til at stille spørgsmål til de vidner, der afhøres til politirapport. Politiet udleverer politirapporterne til forsvareren, der har krav på at blive gjort bekendt med alt det materiale, som politiet har tilvejebragt. Forsvareren kan som hovedregel gøre den sigtede eller tiltalte bekendt med indholdet af politirapporterne.