Plukhugstdrift, skovdyrkningsmetode, hvor skoven dyrkes i bevoksninger med træer af forskellig alder, uensaldrende. Det enkelte hugstindgreb begrænses til enkelttræer eller grupper af træer, hvorved der gennem en opvækst af selvsåede planter i de opståede huller sker en foryngelse af skoven. Derved forenes høsten af træ med hensynet til foryngelse, opvækst og bevoksningspleje. Ensaldrende, homogene bevoksninger kan vha. plukhugst gradvis forvandles til uensaldrende bevoksninger. Ved plukhugstdrift undgås drastiske indgreb, som fx renafdrift, hvilket er en fordel i værnskov, fx på erosionsfølsomt terræn og hos småskovejere, der ønsker et jævnt udbytte fra et lille stykke skov. Plukhugstdrift ses derfor anvendt i bønderskove i bjergrige egne, bl.a. i Schweiz. Plukhugst praktiseres normalt med en høj andel af skyggetålende træarter, fx ædelgran, rødgran og bøg. Driftsformen har mange ligheder med den naturlige bevoksningsdynamik i tempereret løvskov. Debatten om bæredygtighed i skovbruget har skabt fornyet interesse for plukhugstdrift i Danmark. Se også skov (skovdyrkning).