Perifyton er små vandplanter og alger, som sidder på et fast underlag, fx mudderbund, sten, pæle eller større vandplanter, i søer, vandløb og havet. Det er mest mikroskopiske, encellede eller kolonidannende kiselalger og cyanobakterier.