Ordre public, (fr. 'almen retsorden'), bestemmelse i den franske Code civil om, at man ikke ved særlig aftale kan fravige de love, som er udtryk for den offentlige interesse (ordre public). Fra Code civil er begrebet overført til international privatret, hvor det betyder, at en udenlandsk retsregel, der efter domslandets lovvalgsregler skulle være anvendt, ikke anvendes, hvis reglen er åbenbart uforenelig med grundlæggende retsprincipper i domslandet. Der er i de fleste lande enighed om, at ordre public-reglen kun skal anvendes, når resultatet af den fremmede regel er indlysende uforeneligt med de grundlæggende etiske og politiske idéer i domslandet. Som eksempel på fremmede regler, der vil stride mod danske ordre public-regler, kan nævnes love, der tolererer slaveri, grov åger eller statens konfiskation af privat ejendom uden erstatning. Ordre public gælder også ved anerkendelse og fuldbyrdelse af fremmede domme og voldgiftskendelser. En sådan afgørelse vil fx blive nægtet anerkendelse og fuldbyrdelse, hvis domfældte ikke havde mulighed for at varetage sine interesser under sagen.