Opholdsret, enhver unionsborgers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område ifølge EF-Traktaten art. 18 (tidligere 8 A). Opholdsretten er begrænset af betingelser, der bl.a. følger af EF-Traktaten. Et EF/EØS-opholdskort, der udstedes af de nationale myndigheder i værtsstaten, dokumenterer opholdsretten, men ved kortvarige ophold er opholdskort ikke nødvendigt. Når en EU-borger har lovlig bopæl i værtsstaten, kan denne ifølge EF-Domstolens praksis ikke forskelsbehandle EU-borgeren i forhold til værtsstatens borgere på de områder, der er omfattet af EF-Traktaten. En EU-borger kan nægtes opholdsret og udvises, når det er begrundet i hensynet til fx den offentlige orden (ordre public). Se også EU.