Objektivt ansvar, strafansvar for en lovovertrædelse, uafhængigt af om gerningsmanden har handlet forsætligt eller uagtsomt. Objektivt ansvar er en undtagelse fra strafferettens grundlæggende princip om personlig skyld som forudsætning for strafansvar, men bestemmelser om objektivt ansvar er af præventive grunde indsat i en række særlove, fx arbejdsgiverens objektive ansvar i Arbejdsmiljøloven. Objektivt strafansvar forudsætter klar lovhjemmel. Straffen er normalt bødestraf. Efter Medieansvarsloven kan en redaktør dog idømmes frihedsstraf på objektivt grundlag. Se også kollektiv enheds strafansvar og tilregnelse.