Nullitet, juridisk begreb for en form for ugyldighed. En aftale eller en myndigheds afgørelse kan være ugyldig, fx hvis den er lovstridig eller opnået ved svig. En aftale eller afgørelse betegnes som en nullitet i de tilfælde, hvor den ikke har retsvirkning, selvom ingen har gjort indsigelse, og der ikke er truffet afgørelse om dens ugyldighed. Modstykket til nullitet er anfægtelighed, der i civilretten betyder, at den part, som aftalen gøres gældende over for, skal påberåbe sig en ugyldighedsgrund, for at aftalen kan tilsidesættes som ugyldig. En anfægtelig afgørelse fra en offentlig myndighed er gældende, indtil den ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen, eller af en overordnet myndighed eller en domstol.