Nova er en juridisk betegnelse for, at en part i en appelsag ved domstolene fremsætter nyt processtof (påstande, anbringender eller beviser), som ikke blev pådømt under sagens behandling ved underinstansen. Adgangen til at fremføre nova under en appelsag er i Retsplejeloven undergivet en række begrænsninger.