Nitrøse gasser, NOx, luftarter, der afgives af salpetersyre, og som hovedsagelig består af nitrogenoxid, NO, og nitrogendioxid, NO2. Især nitrogendioxid er giftig at indånde. Se nitrogen (forbindelser) og nitrogenoxider.