Middelklasse, i almindelig sprogbrug de store grupper i befolkningen, der hverken tilhører overklassen (borgerskabet) eller arbejderklassen. Det er forskelligartede grupper uden et specielt interessefællesskab og med en flydende afgrænsning over for andre sociale lag. I streng betydning er der således ikke tale om en social klasse. Traditionelt sondrer man mellem en stærkt vigende gammel middelklasse bestående af selvstændige i landbrug, mindre forretningsdrivende og håndværksmestre (småborgerskabet) og en kraftigt voksende ny middelklasse bestående af ikke-manuelt arbejdende lønmodtagere (funktionærer). Funktionærgrupperne omfatter nu flertallet af befolkningen, og deres vækst er et karakteristisk træk ved 1900-t. I nyere marxistisk teori henregnes funktionærer med rutinearbejde dog til arbejderklassen, mens højtuddannede funktionærer med ekspertbetonet arbejde sammen med selvstændige i liberale erhverv benævnes mellemlagene. Mange teoretikere og politikere mener, at en stor middelklasse er en garanti mod samfundsomvæltninger.