Markedsværdi, den værdi, et aktiv eller en forpligtelse kan handles til mellem uafhængige parter. Markedsværdibegrebet er ikke entydigt defineret, men afhænger af de enkelte aktiver og forpligtelser. For finansielle aktiver og forpligtelser kan markedsværdien ofte findes på velfungerende markeder, hvorimod markedsværdien for andre aktiver og forpligtelser ofte må findes ved brug af værdiansættelsesmodeller og -teknikker. I regnskabsterminologien anvendes begrebet dagsværdi som et samlebegreb, hvori markedsværdibegrebet er indbefattet. Dagsværdi er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles, eller en forpligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter. Hvor der ikke eksisterer et velfungerende marked for aktivet eller forpligtelsen, vil dagsværdien skulle findes ud fra bestanddele af aktivet eller forpligtelsen eller som kapitalværdien, hvor denne beregnes ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker, der giver en tilnærmet værdi af dagsværdien.