Inden for landbrug, er marginalisering, den udvikling, at forringet rentabilitet medfører, at dyrkning af de dårligste arealer opgives (se marginaljord). Overskudsproduktion og faldende landbrugspriser har ført til opgivelse af landbrugsjord i adskillige lande. I Danmark frygtede man i 1980'erne, at lavere kornpriser ville føre til marginalisering af flere hundrede tusinde hektar sandet jord i Midt- og Vestjylland, men effekten af kornprisfaldet er blevet neutraliseret af EU's arealtilskud. Endvidere er marginaliseringstendenserne blevet bremset af de miljøkrav om harmoni mellem dyrehold og landbrugsareal, der blev indført i løbet af 1990'erne og har medført stor efterspørgsel efter landbrugsjord til bortskaffelse af husdyrgødning. Marginalisering bestemmes derfor i stigende grad af, om jorden miljømæssigt er egnet til landbrug.