Laryngotomi, (gr. laryngo- + -tomi), strubesnit; spaltning af strubehovedet.