Laesio enormis, den skade, som en sælger ifølge romerretten led ved at modtage mindre end halvdelen af en tings værdi som vederlag. Efter justiniansk ret kunne en sælger i et sådant tilfælde enten kræve købet ophævet eller kræve, at køberen betalte fuld pris; betegnelsen laesio enormis er af senere dato. I fransk ret kendes begrebet lésion, som giver tilsvarende rettigheder til en sælger af en fast ejendom, der har modtaget mindre end 5/12 af værdien i vederlag.