Lade, oprindelig en landbrugsbygning til opbevaring af uaftærsket sæd og med plads til udførelse af tærskearbejdet, sædens rensning mv. I det moderne landbrug en bygning anvendt til mange formål af opbevaringsmæssig karakter, fx til korn og halm, men også kunstgødning, flis, grovfoder mv.