kriminel lavalder

Artikelstart

Kriminel lavalder, den aldersmæssige grænse for børns strafferetlige ansvar. Den kriminelle lavalder er 15 år.

Under denne alder kan et barn i Danmark ikke idømmes straf for en lovovertrædelse, uanset hvor grov den måtte være. Heller ikke betinget dom, bøde eller tiltalefrafald kan anvendes.

Der gives forskellige begrundelser for denne grænse. Tungtvejende er på den ene side børns manglende modenhed og forståelse for deres handlingers konsekvenser, på den anden en ubetinget frihedsstrafs skadelige virkninger.

I stedet for straf kan der om fornødent iværksættes hjælpeforanstaltninger efter reglerne i Lov om social service, fx anbringelse i institution evt. uden samtykke fra barnet og indehaveren af forældremyndigheden. Også unge mellem 15 og 18 år, der har begået kriminalitet, behandles i et vist omfang lempeligere end ældre.

En kriminel lavalder ved 15 år, der er lavere end den danske myndighedsalder på 18 år, er ikke universel, men kan være højere eller lavere, fx er grænsen i England under visse omstændigheder 10 år. Tidligere var handlinger begået af børn under 10 år ubetinget straffrie i Danmark, mens børn mellem 10 og 15 år kunne straffes, hvis det måtte antages, at de havde indset handlingens strafbarhed.

Der fandtes desuden tidligere en særlig kriminel lavalder på 14 år for forsætligt drab, ligesom Børneloven fra 1905 bl.a. indeholdt regler om særlige opdragelsesanstalter for børn over 12 år, som havde begået grove eller gentagne forbrydelser; ligeledes i 1905 blev den kriminelle lavalder fastsat til 15 år. Der har siden været fremsat flere forslag til ændringer i både op- og nedadgående retning.

Reglerne om straffeprocessuelle tvangsindgreb (fx anholdelse og ransagning) over for børn under den kriminelle lavalder blev ændret og udbygget i 2004, se nu Retsplejeloven kap. 75 b. I almindelighed foretages sådanne indgreb efter Retsplejelovens almindelige regler, idet der dog ikke kan rejses formel sigtelse mod barnet.

For afhøring af børn under 15 år er der fastsat nærmere regler om underretning af de sociale myndigheder og forældremyndighedens indehaver og om adgangen til at overvære afhøringen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig