En krigsforbryderdomstol er en international domstol til retsforfølgning af personer, der har begået alvorlige internationale forbrydelser, navnlig krigsforbrydelser, folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden. Efter 2. Verdenskrig blev sagerne mod de tyske og japanske krigsforbrydere behandlet ved særlige krigsforbrydertribunaler i Nürnberg og Tokyo. Fra nyere tid skal især nævnes ad hoc-tribunalerne for krigsforbrydelser i henholdsvist det tidligere Jugoslavien siden 1991 og i Rwanda i løbet af 1994. På foranledning af bl.a. FN's generalsekretær er der i begyndelsen af 2000-tallet blevet oprettet domstole med internationale elementer, således for Sierra Leone i 2002 og senere tillige for Østtimor, Kosovo og Cambodja. Se også Den Internationale Straffedomstol.