Kontradiktorisk princip er en grundsætning inden for retsplejen, ifølge hvilken en modpart har krav på at kende og have lejlighed til at tage stilling til samtlige den anden parts dokumenter og øvrige bevismateriale. Det kontradiktoriske princip gælder i både civilprocessen og straffeprocessen. I civilprocessen betyder det, at en part får udsættelse, hvis en sådan er nødvendig for at forberede sig på og svare på det, der kommer fra modparten. I straffeprocessen betyder det, at politiets materiale, dvs. politirapporterne, skal sendes til forsvareren, efterhånden som de færdiggøres. De såkaldte 0-rapporter repræsenterer et materiale, som politiet har besluttet ikke at anvende i forbindelse med en straffesag, og et sådant materiale findes i alle straffesager af bare en vis størrelse. Forsvareren bør formentlig selv rette henvendelse om det politimateriale, som anklagemyndigheden ikke benytter under sagen.