Koncernregnskab, årsregnskab, som indeholder en koncerns transaktioner og mellemværender med eksterne parter, fx andre virksomheder, långivere, forbrugere og det offentlige. Koncernregnskabet er offentligt tilgængeligt og består af årsberetning, resultatopgørelse, balance og noteoplysninger. Endvidere fremgår navn, hjemsted og ejerandele på koncerndeltagerne. For større koncerner vises tillige en pengestrømsanalyse. Er moderselskabet noteret på Københavns Fondsbørs, offentliggøres også hoved- og nøgletalsoversigter over koncernens historiske udvikling samt vigtige udviklinger eller ændringer i koncernens økonomiske forhold imellem årsregnskabsaflæggelserne, fx halvårsmeddelelser. Ud over koncernregnskabet aflægger hvert enkelt selskab i koncernen også et selvstændigt årsregnskab. For mindre koncerner findes visse lempelser i regnskabskravene. Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet sammenlægges resultatopgørelsernes og balancernes poster linje for linje, de konsolideres. Inden færdiggørelsen fjernes alle indtægter og omkostninger, mellemværender og ikke endeligt konstaterede gevinster og tab, der er bogført mellem de konsoliderede koncernselskaber.