Kloakbidrag, afgift, som grundejerne betaler for udgifter ved kloakering. Afgiften var, da man påbegyndte kloakering i byerne, tilfældigt fordelt, men efter lovene om kloakeringsplanlægning 1906-07 blev fordelingsnøglen den "Nytte, Fordel og Værdistigning, Anlægget medfører for Ejendommen". Fra 1972 ændredes den del af kloakbidraget, der skulle dække drift og vedligeholdelse, til en vandafledningsafgift. Den resterende del af afgiften blev afskaffet i 1992. Fra 1998 skulle der igen ved siden af vandafledningsafgiften betales en tilslutningsafgift.