Kemikalieaffaldsdepot, På en række lokaliteter i Danmark har der op til midten af 1970'erne været henlagt, spildt eller nedgravet kemikalie- og olieaffald eller været losseplads. Nu bortskaffes olie- og kemikalieaffald via kommunale modtagestationer, som sender det til Kommunekemi, se affald. Oprydning af de forurenede arealer reguleres af Jordforureningsloven. Myndighederne registrerer arealerne og kan iværksætte oprydning og afværgeforanstaltninger. Der var registreret ca. 20.000 forurenede lokaliteter ved udgangen af 2004. Se også Miljøbeskyttelsesloven.