Katolsk sociallære er den romerskkatolske kirkes lære om samfundets rette indretning, specielt som den er kommet til udtryk i pavelige tilkendegivelser siden Leo 13.s rundskrivelse Rerum novarum fra 1891, der bl.a. fastslog, at mennesket som skabt i Guds billede både er en person med individuelle egenskaber og et socialt væsen, som derfor har naturlig ret til at slutte sig sammen med andre i foreninger med lovlige mål. Hver for sig tager rundskrivelserne udgangspunkt i aktuelle samfundstilstande. Paverne har ikke blot taget afstand fra skadelig indflydelse (kommunisme, nazisme, fascisme, liberalisme osv.), men også anvist midler til at opnå retfærdige samfundsforhold. Foruden personprincippet indgår i den katolske sociallære navnlig subsidiaritetsprincippet, i den danske EU-debat også betegnet som nærhedsprincippet og solidaritetsprincippet.