Kataplasi, (gr. kata- + plassein danne), tilbagegang i udviklingen.