Kapitalisering, omregning af en serie løbende betalinger til et samlet beløb på et givet tidspunkt under hensyntagen til renter og renters rente. I en moderne økonomi er der en række løbende strømme af varer og penge, men der findes også beholdninger af mere varige goder, fx jord, huse og værdipapirer. Prisen på disse beholdninger er afledt af de strømme af fremtidigt afkast, man forventer af dem. Fx afspejler jordprisen en form for sum af fremtidige nettoudbytter. Man siger, at ydelsernes værdi kapitaliseres i prisen på beholdningen. Ved en sådan kapitalisering vil der blive taget hensyn til, hvor langt ude i fremtiden ydelserne kommer, idet man normalt tillægger ydelser langt ude i fremtiden mindre vægt end de nærtforestående; man taler om, at ydelserne tilbagediskonteres, fx med renten. Disse forhold er vigtige, når fx beskatningsregler diskuteres. En øget jordbeskatning, dvs. mindre fremtidige nettoydelser, vil fx resultere i lavere jordpriser. De fremtidige ejere vil få lavere ydelser og tilsvarende købe jorden billigere. Ændret ejendomsbeskatning vil således først og fremmest resultere i ændringer i formuerne for de nuværende ejere, mens fremtidige brugeres stilling vil være nogenlunde uændret.