Kanonskudvidden, folkeretligt princip, der oprindelig tillagde en kyststat suverænitet over kystfarvandet, så langt som dens kanoner kunne række. Mange stater gjorde dog i praksis i 1600- og 1700-t. krav på et bredere søterritorium, end hvad der svarede til den reelle skudvidde med datidens våben. Den upræcise kanonskudvidderegel, der afspejlede reelle magtforhold og mulighed for suverænitetshævdelse, blev ca. 1800 udmøntet i objektive grænser for søterritoriets bredde, normalt tre til fire sømil. Se også territorialfarvand.