Kainozoisk, (gr. kaino- + zoon levende væsen, dyr), hidrørende fra en endnu levende dyreart.