Kælder, tilgængeligt rum, der ligger helt eller delvis under terræn. Kælderydervægge konstrueres normalt af beton eller letklinkerbeton (letbeton), gulve i princippet som terrændæk. I opvarmede kælderrum skal vægge og gulve varmeisoleres ifølge Bygningsreglementet. Kælderydervægge beskyttes imod fugtpåvirkninger ved, at der udvendigt asfalteres eller opsættes stive, særligt udformede plastplader, som i kombination med trykfaste isoleringsplader eller drænende stenlag fører indtrængende overfladevand til et omfangsdræn, hvorved vandtryk på væggen forhindres. Vægge og gulve skal endvidere udføres således, at der skabes tæthed imod indtrængning af luftarten radon fra undergrunden. Hvad angår udnyttelse af kælderrum, gælder den generelle regel, at gulvet i beboelsesrum og køkkener ikke må ligge under terræn. Se også krybekælder og krypt.