Just deserts theory, (eng. 'retfærdig fortjeneste, løn som forskyldt'), den nyklassiske strafferet, som tilsigter proportionalitet mellem lovovertrædelsens grovhed og straffens strenghed. Den, der bryder loven, har gjort sig fortjent til en straf, der skal udmåles i forhold til handlingens dadelværdighed. Begrebet just deserts opstod i 1970'erne som reaktion på den tidligere opfattelse, at straf bør fastsættes ud fra en vurdering af risikoen for, at lovovertræderen i fremtiden begår nye forbrydelser (recidivrisiko). Just deserts har bl.a. medført, at der i USA er fastsat meget detaljerede retningslinjer for straffens art og længde for de forskellige forbrydelser.