Jurisdiktion, retskreds, domsmyndighed. Jurisdiktionsregler afgør, hvilke retskredse i et land, respektive hvilket lands domstole, der kan pådømme tvister og straffesager, se internationale værnetingsregler og international strafferet.