Interessentskab, I/S, i/s, stort set ulovreguleret organisationsform for erhvervsmæssigt samvirke mellem flere fysiske og/eller juridiske personer. Danmark har som det eneste europæiske land ingen lov, der regulerer de materielle regler, der gælder for interessentskaber, men de kan dog defineres som et på aftale baseret samvirke om en fælles erhvervsvirksomhed mellem to eller flere deltagere (interessenter), som hæfter personligt og solidarisk for selskabets gæld.

Erhvervsmæssige interessentskaber kan spores helt tilbage til det romerretlige societas. Det moderne interessentskab udviklede sig i Europa i 1800-t. Virksomheder af vidt forskellig art fra en enkelt udlejningsejendom til en større industrivirksomhed kan drives i interessentskabsform.

Deltagerne i et interessentskab, interessenter, hæfter personligt, solidarisk og direkte for interessentskabets forpligtelser i modsætning til fx aktionærer i et aktieselskab. Som følge af den personlige hæftelse er der intet krav om en bestemt mindstekapital som ved fx anparts- og aktieselskaber. Et interessentskab er ligesom et aktieselskab et selvstændigt retssubjekt, der ejer egne aktiver og forpligtelser. Et interessentskab er derimod ikke et selvstændigt skattesubjekt, idet hver enkelt interessent beskattes af sin del af selskabets overskud, underskud og afskrivninger.

Tidligere skulle interessentskaber, der driver handel, håndværk eller industri, anmeldes til registrering i det dagældende handelsregister. Fra 1995 bestemmer Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, at et interessentskab kun skal anmeldes til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i København, hvis alle interessenterne er juridiske personer, dvs. selskaber mv., idet interessentskabet i så fald skal aflægge årsregnskab efter Årsregnskabsloven på lige fod med aktie- og anpartsselskaber.

Der kan oprettes en interessentskabskontrakt til regulering af interessenternes indbyrdes retsforhold, men det kræves ikke. Et interessentskab kan stiftes de facto, hvis to eller flere personer påbegynder en fælles erhvervsvirksomhed. Hvor der ikke er oprettet en interessentskabskontrakt, eller hvor denne ikke regulerer et bestemt forhold, gælder for selskabet de ulovfæstede, udfyldende regler i dansk ret. Hvis intet andet er aftalt, kan hver interessent træffe beslutning om nødvendige, dagligdags dispositioner, hvorimod mere vidtrækkende og omkostningskrævende beslutninger kræver alle interessenters tiltrædelse.

I tilfælde af interessentskabets opløsning kan interessenterne frit disponere over interessentskabets aktiver. Interessenterne vedbliver med at hæfte for den gæld, som bestod mod selskabet på tidspunktet for dets opløsning. Hver enkelt interessent kan kræve, at selskabets kreditorer fyldestgøres i forbindelse med opløsningen, forinden selskabets aktiver udloddes til interessenterne; interessentskabets kreditorer kan ikke modsætte sig, at aktiverne udloddes til interessenterne. Den enkelte interessents kreditorer (særkreditorerne) kan kun disponere over interessentens nettoandel af interessentskabets aktiver, dvs. andelen efter fradrag af gæld til fælleskreditorerne. En Europæisk Økonomisk Firmagruppe, EØFG, er en særlig type interessentskab til brug for samarbejde mellem virksomheder med hovedsæde i mindst to forskellige EU-lande.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig