Indtægtstab er i erstatningsretten det økonomiske tab, en tilskadekommen person lider ved ikke at kunne arbejde som følge af skaden. Et midlertidigt indtægtstab erstattes af skadevolderen som tabt arbejdsfortjeneste, mens et varigt indtægtstab erstattes efter reglerne om erstatning for erhvervsevnetab. Se også erstatningsansvar.