Impressum (eller imprint) er angivelsen i en trykt publikation af udgiver, trykkested og -år – oftest på publikationens titelside; de tekniske oplysninger står i kolofonen bag på titelbladet eller bag i bogen.