Impressum (eller imprint) er angivelsen i en trykt publikation af udgiver, trykkested og -år – oftest på publikationens titelside. De tekniske oplysninger om fx publikationens tilrettelægger, papir og skrift står i kolofonen bag på titelbladet eller bag i bogen.