Ikait, (efter fjorden Ikka i SV-Grønland og -it), glasklart mineral, der opbygger undersøiske søjler i Ikkafjorden SØ for Ivittuut. Det krystalliserer monoklint og har massefylden 1,8 g/cm3. Ikait, der har den kemiske sammensætning CaCO3∙6H2O (calciumcarbonathexahydrat), er kun stabilt ved temperaturer tæt på vands frysepunkt og omdannes til calcit og vand ved opvarmning. Det stabiliseres af fosfationer. De undersøiske søjler dannes over kildevæld, hvor alkalisk kildevand blandes med havvand. Ikait er yderst sjældent og kendes kun fra få andre lokaliteter, fx i havbundsaflejringer i arktiske områder og i koldtvandssøer.