Halvtonetrin, lille sekund, den europæiske kunstmusiks mindste interval. I skalaer som fx dur, mol og kirketonearterne forekommer to diatoniske halvtonetrin. Intervallet kan også være kromatisk, hvilket noteres med foranstillet ♯, ♭ eller ♮ (se kromatik).