Giftsnegle, Conus, keglesnegle, se forgællesnegle.