Genforsikring, reassurance, retrocession, et forsikringsselskabs forsikring af sine forpligtelser efter indgåede forsikringsaftaler. Et forsikringsselskab kan indgå aftale om at afgive en del af sine hæftelser til et eller flere genforsikringsselskaber, reassurandører, mod til gengæld at afgive en del af de originale præmier. Når en skade indtræffer, vil reassurandørerne betale deres del af skaden. Derved reduceres forsikringsselskabets egenregning, og det sikres, at store skader ikke ruinerer selskabet eller ødelægger dets årsresultat. Man kan reassurere en enkelt police eller en hel bestand af policer i form af en kontrakt, der beskriver de væsentligste detaljer ved den beskyttede portefølje. Aftalen indgås for en bestemt periode inden periodens begyndelse. Forsikringsselskabet og reassurandørerne deler således skæbne i et aftalt omfang, hvis skader senere indtræffer. Genforsikring giver forsikringsselskabet mulighed for at indgå aftaler med forsikringstagerne om meget store hæftelser. Aftaler om genforsikring meddeles ikke til forsikringstagerne, som hverken vil få rettigheder eller pligter i forhold til reassurandørerne.