generalforsamling

Generalforsamling er et møde i et aktie- eller anpartsselskab eller en forening med adgang for alle ejere eller medlemmer. En generalforsamling afholdes sædvanligvis som et traditionelt møde, hvor deltagerne mødes på samme fysiske lokalitet, men kan med hjemmel i vedtægterne tillige afholdes som en elektronisk generalforsamling, hvor deltagerne er koblet sammen via internettet. Et aktieselskab og en forening stiftes på en stiftende eller konstituerende generalforsamling, mens et anpartsselskab stiftes ved et dokument underskrevet af en eller flere stiftere. På den ordinære eller årlige generalforsamling godkendes et årsregnskab, der meddeles evt. décharge (ansvarsfrihed) til bestyrelse og direktion, der vælges bestyrelse, og der træffes beslutning om udbetaling af eventuelt udbytte og om eventuelle ændringer af vedtægterne.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes til fx ændring af vedtægterne eller nyvalg til bestyrelsen. Aktionærer, som repræsenterer 10% af aktiekapitalen i et aktieselskab, kan kræve en ekstraordinær generalforsamling. I et anpartsselskab kan enhver anpartshaver kræve indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling.

Stemmeret

Stemmeretten på en generalforsamling fremgår af vedtægterne. Der kan altid gives møde i henhold til en dateret fuldmagt, som dog, hvad aktie- og anpartsselskaber angår, ikke kan gives for længere tid end 12 måneder. En fuldmagt afgivet til bestyrelsen skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Beslutningsdygtighed

Der findes ikke i loven krav om, at en bestemt del af en aktie- eller indskudskapital skal være repræsenteret på en generalforsamling, for at denne er beslutningsdygtig, men vedtægterne kan indeholde sådanne forskrifter. Beslutning kan kun træffes om emner, der har været opført på dagsordenen, og om ændringsforslag til dem. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, men ændring af vedtægterne og fx beslutning om fusion eller likvidation kræver efter loven særligt flertal både af de afgivne stemmer og af den repræsenterede aktie- eller indskudskapital. Der skal føres en forhandlingsprotokol for generalforsamlingen, som skal være tilgængelig for enhver aktionær eller anpartshaver inden to uger efter generalforsamlingen.

Retsstridige beslutninger

Generalforsamlingsbeslutninger, hvis tilblivelse eller indhold er retsstridige, kan ophæves eller ændres under en retssag anlagt ved domstolene af bl.a. aktionærer eller anpartshavere.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig