Gaskonstanten, naturkonstant, der betegnes R og som indgår i tilstandsligningen for en ideal gas. Konstanten udtrykker, at der for et mol af en ideal gas er et universelt forhold mellem på den ene side produktet af gassens tryk og rumfang og på den anden side gassens absolutte temperatur. Forholdet er bestemt til R = 8,3144598 J/(mol∙K). Desuden gælder, at R = NAkB, hvor NA er Avogadros konstant, og kB er Boltzmanns konstant.