Gadeuorden, handlinger, der finder sted på gader, veje eller andre offentligt tilgængelige steder, og som kan forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende eller omkringboende. Det kan fx være slagsmål, skrigen og råben, højrøstet sang eller anden støjende, voldelig eller fornærmelig optræden, der ikke er af så grov karakter, at den er en overtrædelse af Straffeloven. Gadeuorden kan være strafbar efter straffelovens § 134 a, for deltagere i slagsmål eller i anden grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, såfremt de har handlet efter aftale eller flere i forening.