Fyllodisk, (se fyllodi og fyllodie), bladlignende.