Forwardkontrakt, (1. led eng. forward 'fremad(skuende), fremtidig'), terminskontrakt, bindende aftale om fremtidig levering af en valuta eller en vare til en på forhånd aftalt dato og pris. Samme kontraktform findes på det såkaldte FRA-marked (forward rate agreement-marked), hvor parterne aftaler en FRA-rente (terminsrente) for en bestemt fremtidig periode og til et bestemt beløb. Den aftalte pris eller rentesats justeres normalt vha. en cost of carry-beregning, således at alle købers betalinger til sælger sker ved udløbstidspunktet. Køber har en rentefordel ved den udskudte betaling, men modtager til gengæld ikke løbende betalinger på det handlede, fx udbyttebetalinger på en aktie. Forwardkontrakterne afsluttes enten ved fysisk levering af valuta eller vare eller ved såkaldt differenceafregning, hvor parterne ved kontraktens udløb udligner forskellen mellem den aftalte forwardpris og spotprisen, dvs. markedsprisen på udløbstidspunktet. Se også futureskontrakt og finansielle markeder.