forvaltningsproces

Forvaltningsproces, den offentlige forvaltnings fremgangsmåde ved behandling og afgørelse af en sag. Reglerne er fastsat i Forvaltningsloven af 1987 og har til formål at sikre, at myndighederne forbereder sager på en måde, som giver sikkerhed for, at der på et forsvarligt grundlag træffes en rigtig afgørelse. Loven suppleres af uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger i henhold til forvaltningsmyndighedernes praksis, se forvaltningsskik. Reglerne om forvaltningsproces gælder for hele den offentlige forvaltning og modsvarer Retsplejelovens regler om domstolenes behandling af retssager. Forvaltningslovens retsgarantier er dog søgt udformet således, at der ikke pålægges den enkelte borger pligter mht. sagers behandling.

Forvaltningsloven indeholder bl.a. regler om myndighedernes pligt til at vejlede borgerne. Af særlig betydning er reglerne om partshøring, dvs. myndighedernes pligt til at gøre den eller de berørte personer bekendt med en sag, inden der træffes en afgørelse. Myndighederne skal give de pågældende lejlighed til at udtale sig om sagen og om oplysninger, som myndigheden har indhentet fra anden side, og som anses for væsentlige for sagens afgørelse. Myndighederne skal endvidere give en begrundelse for den afgørelse, der træffes, og vejlede om eventuelle klagemuligheder.

Der er efter Forvaltningsloven ikke noget til hinder for, at myndighederne i videre omfang, end de har pligt til, giver fx aktindsigt, begrunder en afgørelse eller foretager partshøring, hvis det kan ske uden at krænke andre borgeres rettigheder. Loven indeholder således kun de mindstekrav til en sagsbehandling, som myndighederne skal efterleve.

Af de uskrevne processuelle regler følger navnlig, at myndighederne har pligt til at sikre, at de fornødne oplysninger i en sag er til stede, inden der træffes afgørelse. Oplysninger skal tilvejebringes på den hurtigste og mest hensigtsmæssige måde; offentlige myndigheder er kun forpligtet til at foretage de undersøgelser, som er nødvendige for en forsvarlig afgørelse.

Ud over at de nævnte regler for sagsbehandling skal følges, vil det i vidt omfang være overladt til den enkelte myndighed at tilrettelægge sagens forberedelse og afgørelse. Der kan dog i bestemmelser for de enkelte forvaltningsområder være fastsat særlige processuelle regler, som myndighederne skal følge ved behandlingen af de pågældende sager.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig