Forkyndelse, fremgangsmåde inden for retsplejen, hvorved de berørte personer, dvs. parter, tiltalte, vidner, syns- og skønsmænd mfl., gøres bekendt dels med, at sag er anlagt, dels med tid og sted for retsmøder, med domsafsigelse m.m. Forkyndelse kan ske ved brevforkyndelse, hvor modtageren skal bekræfte modtagelsen af det fremsendte, ved postforkyndelse, hvor postvæsenet udfylder og tilbagesender en afleveringsattest til afsenderen efter at have udleveret brevet til modtageren, eller ved en stævningsmand, som efter gennemført forkyndelse skriftligt redegør for omstændighederne i forbindelse med den. Spørgsmålet, om der er sket korrekt forkyndelse, har bl.a. betydning for rettens mulighed for at afsige udeblivelsesdom.