Forbrugerprisindeks, indeks, der belyser udviklingen i de faktiske detailpriser inklusive subsidier og skatter, som forbrugerne må betale for de varer og tjenesteydelser, som indgår i det private forbrug. Priserne på de enkelte varer og tjenester indgår med en vægt, der er baseret på det samlede forbrug ifølge nationalregnskabsstatistikken. Den årlige ændring i forbrugerprisindekset i procent kaldes inflationsraten. Se prisstatistik.