Fondsaktie, aktie, der efter beslutning fra et aktieselskabs generalforsamling udstedes uden vederlag, idet beløbet overføres fra selskabets bundne eller frie reserver til dets aktiekapital. Tilsvarende beslutning kan træffes om udstedelse af fondsanparter i et anpartsselskab. Eftersom fondsaktier er en ofte skattefri erstatning for et skattepligtigt udbytte til aktionærerne, skal fondsaktier fordeles forholdsmæssigt mellem aktionærerne, medmindre de er enige om en skæv fordeling. De tildelte fondsaktier eller retten til dem, såkaldte aktieretter, kan sælges, medmindre vedtægterne begrænser aktiernes omsættelighed. Fondsaktier betegnes også friaktier eller gratisaktier, hvad de skattefrie fondsaktier angår, som et selskab kan udstede til sine medarbejdere efter skattemyndighedernes forudgående godkendelse.