fjernsalg

Artikelstart

Fjernsalg, postordresalg, aftaler vedrørende varer eller tjenesteydelser er en aftale indgået uden fysisk kontakt mellem parterne som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende. Reglerne fremgår af Forbrugeraftaleloven. Det er uden betydning, at der er en fysisk kontakt mellem parterne i forbindelse med aftalens opfyldelse. Typiske former for fjernsalg er salg via postordrekataloger, annoncer, tekst-tv eller internettet, hvor varen eller tjenesteydelsen bestilles pr. telefon, brev eller elektronisk medie. Forbrugeraftaleloven pålægger den erhvervsdrivende en omfattende oplysningspligt, herunder pligt, til at oplyse forbrugeren om dennes lovbestemte fortrydelsesret og vilkårene herfor.

Fortrydelsesfrist ved fjernsalg

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristens begyndelsestidspunkt er bl.a. betinget af, at den erhvervsdrivende har opfyldt sin oplysningspligt.

I et kontraktforhold indlægges i almindelighed en forpligtelse til loyal og rimelig hensyntagen til medkontrahentens interesser. Heri må bl.a. antages at ligge, at i et tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har overset at give oplysning om fortrydelsesretten, således at fortrydelsesfristen ikke er begyndt at løbe, men hvor forbrugeren er bekendt med fortrydelsesretten, vil det kunne anses for illoyalt, hvis forbrugeren afventer opfyldelse af oplysningspligten om fortrydelsesretten, før fortrydelsesretten udøves. I disse tilfælde må det antages, at forbrugeren ikke vil kunne påberåbe sig en udskydelse af fortrydelsesfristens begyndelsestidspunkt.

I den almindelige pligt til loyal og rimelig hensyntagen til medkontrahenten, ligger også en forpligtelse til at tilkendegive sin stilling inden for en vis rimelig periode. Der gælder således efter dansk ret en almindelig ulovbestemt reklamationspligt, hvorefter der skal reageres over for medkontrahenten inden rimelig tid, hvis man fx vil gøre krav gældende i henhold til aftalen eller gøre indsigelse gældende mod at være bundet af aftalen. Se endvidere den relative reklamationsfrist i Købelovens § 81.

Forbrugeraftalelovens § 19, stk. 4, fastsætter i tilknytning til Forbrugeraftalelovens § 19, stk. 1-3 en absolut fortrydelsesfrist, uanset at de i Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 9, nævnte oplysninger ikke er givet til forbrugeren på et varigt medium, senest 12 måneder efter den i Forbrugeraftalelovens § 19, stk. 2 nævnte 14-dages periode, dog senest 14 dage efter den dag, hvor oplysningerne er kommet frem til forbrugeren.

Bestemmelsen indebærer således, at den absolutte frist altid udløber senest 12 måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, dvs. 14 dage efter indgåelse af en aftale om en tjenesteydelse eller ved aftaler om varer 14 dage efter, at forbrugeren eller en af forbrugeren angiven tredjemand har fået varen i fysisk besiddelse. Efterfølgende oplysninger fra den erhvervsdrivende om fortrydelsesfristen i overensstemmelse med Forbrugeraftalelovens § 19, stk. 3, eksempelvis umiddelbart før udløbet af 12-månedersfristen, vil således ikke føre til forlængelse af den absolutte frist, dvs. fristen på 12 måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist (12 måneder og 14 dage).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig