Feltmarskal, militær grad over generalklassen; se marskal.