Feltbro, interimistisk militær bro til køretøjspassage af et vandløb, en terrænsænkning, et krater i en vejbane e.l. Feltbroer bygges manuelt, maskinelt eller i en kombination heraf. Der anvendes standardmateriel efter "meccano"-princippet, og feltbroer kan derfor udføres med variabel længde og bæreevne på kort tid. Broerne kan bygges som fastbroer i et eller flere spænd på faste understøtninger eller som flydebroer på pontoner, såkaldte pontonbroer. Feltbroer bygges af ingeniørtropper.