farmaci

Farmaci, (af gr. pharmakeia 'læren om lægemidler, gift'), i snæver betydning læren om lægemidlernes fremstilling. I bredere forstand omfatter farmaci også fx biofarmaci, klinisk farmaci (samspillet mellem lægemiddel og patient) og samfundsfarmaci (lægemidlernes plads i sundhedssystemet og i samfundet). Her i landet undervises og forskes der i farmaci ved Københavns Universitets farmaceutiske fakultet (tidl. Danmarks Farmaceutiske Højskole), der uddanner farmaceuter.

Ved fremstilling af et lægemiddel benyttes et eller flere aktive stoffer, der skal indgå i det færdige lægemiddel. Tidligere var lægemidler ofte fremstillet af tørrede plantedele, ekstrakter af plantedele eller mineralske stoffer; fra midten af 1900-t. bruges mest stoffer, der enten er syntetisk fremstillet, eller som er isoleret (eller opkoncentreret) fra fx plantemateriale. Der tilsættes hjælpestoffer, som må vælges ud fra de aktive stoffers fysiske og kemiske egenskaber og ud fra den ønskede anvendelsesform: injektionsvæske, tablet, kapsel, mikstur, suppositorium, salve osv. Under forarbejdningen er man ofte nødt til at tage særlige hensyn vedr. temperatur, kemisk reaktion, stoffernes holdbarhed osv. Hjælpestofferne skal medvirke til, at det færdige lægemiddel får passende egenskaber: tilstandsform, opløselighed, smag, lugt, holdbarhed, evt. smeltepunkt osv. Hjælpestoffer og emballage skal vælges således, at de aktive stoffer beskyttes mod nedbrydning. Endelig skal lægemidlet fremstilles under omstændigheder, der fra gang til gang bedst muligt sikrer et ensartet produkt og kvaliteten af det færdige produkt i hele den fastlagte holdbarhedstid. Råvarer, mellemprodukter og færdigvarer undersøges og styrkebestemmes, således at fastlagte standarder overholdes. Forarbejdningen kan alt efter lægemidlets art omfatte en række fysiske og kemiske processer.

Farmaci omfatter således viden, færdigheder og erfaring vedrørende formulering, fremstilling og afprøvning af lægemidler samt fastsættelse af de standarder, der skal overholdes. Dette sidste sker i form af en farmakopé eller på anden måde. Farmaci er således et fagområde, der støtter sig til fysiske, kemiske og biologiske fag.

Oprindelig omfattede begrebet farmaci hele det kundskabsområde og alle de tekniske færdigheder, der sammenfattedes under apotekerkunstens udøvelse. Farmacien blev udviklet på apotekerne, der stod for hjemkøb af varer, indsamling af planter og fremstilling, opbevaring og salg af lægemidler. Oprindelig kendte man ikke til færdige præparater, og det enkelte lægemiddel blev først fremstillet, når der forelå en recept. Disse individuelle fremstillinger er nu på enkelte undtagelser nær blevet afløst af standardpræparater, og i takt hermed er apotekernes fremstillingsvirksomhed blevet overført til lægemiddelindustrien. Mange af de danske lægemiddelfirmaer er dog oprindelig udsprunget af et apotekslaboratorium.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig